DESIGN

KOSE COSME DECORTE LA COUTURE

Poster
Cosmetic Compact Case
Cosmetic Compact Case
FRaU×KOSE
FRaU×KOSE
FRaU×KOSE

CL: KOSE COSMETICS
Model: TINA TAMASHIRO
Photo: KAZ ARAHAMA
HM: HIROKAZU NIWA
ST: MENKO NISHINO
AW/Design: ASAMI KIYOKAWA

LIST